Hunter Elementary School Raleigh


#SectionUSCFGradeNameRatingBye
1K-5 CHAMP168419085 JEREMY PFLASTERER973
2K-5 U900168752165 JONAH SANCHEZ780
3K-5 U900168750865 WILLIAM WHITTENTON759
4K-5 U900308544654 ABIGAIL RAGUNATHAN538
5K-5 U900173468934 SRIDA PATLOLA397
6K-3 U600308327822 JOEL PFLASTERER296