MARVIN RIDGE MIDDLE SCHOOL


#SectionUSCFGradeNameRatingBye
1K-8 CHAMPIONSHIP167288968 KARTHIKEYA MALIREDDY1323
2BLITZ K-12167288968 KARTHIKEYA MALIREDDY1323