MARVIN RIDGE MIDDLE SCHOOL


#SectionUSCFGradeNameRatingBye
1K-8 CHAMPIONSHIP167288967 KARTHIKEYA MALIREDDY1323
2BLITZ K-12167288967 KARTHIKEYA MALIREDDY1323